Bybanen og byutredningen 2017

lett-tog

Samarbeidsgruppa for bybane i Grenland (NHO-Telemark, LO-Telemark, HAF Herøya arbeiderforening, R8 Group, Skien Brygge og Naturvernforbundet) mener at byutredningen for Grenland, som helt riktig fokuserer på nullvekst for privatbiltrafikken, er for defensiv når det gjelder å få til en grønn vekst i Grenland. Vi må også ha ambisjoner om økt befolkningsvekst og flere arbeidsplasser. Da må vi ta de grepene som gjør Grenland til et mer attraktivt sted å bo. En bybane vil skape en entusiasme og bidra til byutvikling og fortetting. Vi vil få flere folk som har lyst til å bo og etablere seg i regionen vår. Vår visjon er et bærekraftig og attraktivt Grenland!

Byutredningen og nullvekst-målet

Byutredningen er et analyseverktøy og et grunnlag for at staten kan inngå en byvekstavtale med vår region for overføring av statlige midler til infrastrukturtiltak, hvor mye og til hvilke prosjekter. Byutredningen som ledes av Statens vegvesen og Jernbanedirektoratet, inneholder interessante utviklingslinjer når det gjelder transport og trafikkavvikling. Målet for byutredningen er at all økning av trafikk i våre byområder skal tas med kollektivtrafikk og gang/sykkel. Det betyr at privatbiltrafikken ikke skal øke i tiden som kommer. Byutredningen tar i bruk både restriksjoner og stimulanser for å få dette til.


Byutredningen sier at det vil være lettere for Grenland å klare null-vekst-målet enn andre byområder fordi veksten i befolkningen er mindre enn i andre byområder.

Samarbeidsgruppa mener dette er for defensivt. Samarbeidsgruppa ønsker vekst, en grønn vekst! En bybane vil styrke omdømme og attraksjonskraft for Grenland samtidig som den løser den miljøbelastningen som kommer som følge av en større vekst. Vi ønsker økonomisk og befolkningsmessig vekst innenfor en miljø- og klimavennlig utvikling.

Byutredningens baneløsninger

I tillegg til et bedret busstilbud har byutredningen utredet lokaltogløsning i Grenland med mulighet for å se på en forlengelse av Bratsbergbanen til både Brevik, Herøya og/eller Larvik. Byutredningen peker i den sammenhengen på muligheten for å få en togstasjon i fjellet ved Landmannstorget i Skien.

Byutredningen har også sett på en bybane-løsning mellom Nylende i Skien til Herøya. Banen tenkes ført gjennom Skien sentrum på trikkespor, videre til Porsgrunn på eksisterende jernbanelinje, supplert med dobbeltsporparseller, og gjennom Porsgrunn sentrum og Storgata fram til Roligheten og Herøya på trikkespor.
Dette bybanealternativet har fått en altfor høy prislapp. Dette fordi byutredningen har brukt samme km-pris på en bybane i Grenland som for bybanen i Bergen. Vi vet at bybanen i Bergen er svært kostbar både fordi den blir bygd opp fra grunnen av, og fordi den stort sett følger kompliserte gateløp.

Samarbeidsgruppas baneløsning

Samarbeidsgruppa ser på sitt bybaneforslag som en moderne form for lokaltog, og forutsetter at Bratsbergbanen er en del av et bybanesystem (lett-tog-system).

Vi snakker om et moderne lokaltog som går på dagens skinner fra Notodden, men som føres gjennom Skien sentrum på trikkeskinner. Deretter følger det jernbanen til Porsgrunn og videre til Herøya (gjennom Herøya-tunnelen) og etter hvert til Skjelsvik/Brevik. Dette lokaltoget som på fagspråket benevnes lett-tog, er enmannsbetjent, er lettere enn tog, har et tiltalende ytre og kan bl.a. enkelt ta med seg sykler og får med det et større nedslagsfelt. Bybanen kommer mye tettere på der folk treffes, handler og oppholder seg enn et vanlig tog.

Vårt banetilbud er langt bedre, mer effektivt og langt rimeligere enn det som er beskrevet i byutredningen.

Vårt lett-tog-konsep vil kunne gjennomføres for en pris rundt 1 mrd. kr, eksklusivt nødvendig og tilpasset lett-tog materiell. De to største utgiftspostene er etablering av trikkespor gjennom Skien sentrum og dobbeltsporparseller mellom Follestad i Skien og Osebakken i Porsgrunn.
Senere kan et slikt lett-tog-konsept utvikles videre til eksempelvis trikk gjennom hele Porsgrunn by og bybanelinje til Gulset.

Dialog om en best mulig løsning

Vi ønsker å komme i dialog med staten om hvordan få til en best mulig utvikling av vår lokale jernbane med de ressurser vi har til rådighet. Vi mener det er mer effektivt at lokaltoget går gjennom bysenteret og presenterer seg der hvor folk er og oppholder seg. En mulig stasjon inne i fjellet ved Landmannstorget vil ikke ha denne effekten. Dessuten har vi i dag en moderne Intercity-stasjon på Nylende og det er meget usikkert om en kostbar stasjon inne i fjellet ved Landmannstorget vil bli prioritert framfor mange andre viktige prosjekter på det nasjonale jernbanenettet.

 

Skien 03.03.2018;
NHO-Telemark
LO-Telemark
HAF Herøya arbeiderforening
R8 Group
Skien Brygge
Naturvernforbundet