Lokaltog vs bybane (lett-tog)?

Den pågående byutredningen vurderer både lokaltog og bybane sammen med øvrige byutviklingsprosjekter. Samarbeidsgruppen anbefaler bybane framfor lokaltog. Bybanen vil fullt ut dekke lokaltogets funksjoner. Velger man lokaltog, mister man bybanens fortrinn i lokalsamfunnet. Nærheten til folk trekker langt flere folk til bybanen enn et lokaltog klarer.

Byutredningen vurderer ulike transportløsninger og deres effekter på trafikkbildet bl.a. gjennom kjøring av ulike transportmodeller. Transportmodellene er teknisk-matematiske i sin oppbygging og vil derfor gi høyst usikre svar da de ikke tar hensyn til menneskelige og økologiske forhold som kultur, trivsel, miljø. Erfaringsdata fra andre steder er viktige å ta med for å få «riktigere» svar.

Byutredningen forutsetter nullvekst for biltrafikken i en befolknings- og trafikkvekst for Grenland lik landsgjennomsnittet. Samarbeidsgruppen mener vi må ha en ambisjon for ønsket befolkningsvekst i hvert fall like stor som andre større byer og større enn landsgjennomsnittet. Vekst vil normalt øke miljøbelastningen, men samarbeidsgruppen mener en bybane, i samvirke med buss, gang og sykkel, vil bidra sterkt til å løse miljømålene.

En bybane vil styrke omdømme og attraksjonsbygging i regionen og bidra til en styrking av bysentrene i Skien og Porsgrunn. Bybanen blir en del av folkelivet i byen, den gir urbanitet, trivsel og stolthetsfølelse.

Samarbeidsgruppen mener Bratsbergbanen med mulige pendler til Kongsberg, Herøya, Skjelsvik/Brevik, Larvik bør innlemmes i et bybanesystem med lett-tog som trafikkerer disse strekningene og som samtidig fanger opp Skien sentrum via trikkespor. Det finnes bybanetog (lett-tog) som kan tilpasses våre lokale og regionale forhold. Den sveitsiske tog-produsenten Stadler Rail AG, som leverer Flirt-togene til NSB, kan være en av flere leverandører av slikt materiell. En bybane (lett-tog) med valg av rett type togsett vil løse oppgavene både for lokaltog og sikre de tilleggskvalitetene som en bybane gir.